skip navigation

2023 Calendar Winners Are....

By YAIA, 11/08/23, 10:30AM CST

Share

Winners Are....

The 2023 Calendar Raffle Winners Are

Nov. 1 - 2023 Brian Wenisch $50
Nov. 2 - 2023 Stephanie Marlette $50
Nov. 3 - 2023 Jared Sterling $50
Nov. 4 - 2023 Derrek Cummings $100
Nov. 6 - 2023 Nick Schulz $50
Nov. 7 - 2023 Daniel Sestak $50
Nov. 8 - 2023 Jami Stevens $50
Nov. 9 - 2023 Abby Sprecher $50
Nov. 10 - 2023 Tiffany Lowery $50
Nov. 11 - 2023 Josh Hartford $100
Nov. 13 - 2023 Rachel Turner $50
Nov. 14 - 2023 Joe Mutschelknaus $50
Nov. 15 - 2023 Shawn Weber $50
Nov. 16 - 2023 Tiffany Lowery $50
Nov. 17 - 2023 Lisa Nielson $50
Nov. 18 - 2023 Frank Behl $100
Nov. 20 - 2023 Lynn Starzel $50
Nov. 21 - 2023 Amy Schramm $50
Nov. 22 - 2023 Jan or Frank Vellek $50
Nov. 23 - 2023 Jenny Ondell $250
Nov. 24 - 2023 Brad Weisenburger $50
Nov. 25 - 2023 Ellis Charles $100